博碩士論文查詢聯邦系統首頁 聯絡信箱 關於我們 加入我們

DiVA.org 檢索結果共 214166 筆,本頁資料從第 49 筆到第 60 筆

Studien ämnade undersöka vilka faktorer som till störst del påverkade tjänstemäns arbetstrivsel. Genom att dela in sex faktorer i tre grupper kunde mer kunskap förvärvas om vilket område av individ, chef eller organisation som har störst inverkan på arbetstrivsel. Undersökningsdeltagarna bestod av 196 stycken kommunalarbetare som besvarade en enkät. Resulta....

By Karlqvist Jonas----2009-01-27
發佈到Facebook發佈到Plurk

Våld i nära relationer existerar i de flesta samhällen och förekommer bland såväl heterosexuella som samkönade par. Mycket forskning har främst ägnats åt mäns våld mot kvinnor där offret ofta orsakas stort lidande. Men våld som konfliktlösningsmetod är inte förbehållet män utan används även av kvinnor. En kartläggning av mäns och kvinnors våld i ....

By Kjellnert Katarina----2009-01-27
發佈到Facebook發佈到Plurk

Självkänsla kan delas upp i två delar, antingen bassjälvkänsla eller prestationsbaserad självkänsla. Perfektionism anses ha två mönster, antingen positivt eller negativt. Känslor i föreliggande studie definieras som känslor efter en tävlingsprestation. Syftet var att undersöka individuella landslagsspelares känslor efter bästa och sämsta tävlingspresta....

By Larsson Filippa----2009-01-27
發佈到Facebook發佈到Plurk

Individuell lönesättning är sedan 1990-talet ett vanligt belöningssystem inom både privat och offentlig sektor. Under samma period har sjukskrivningarna gällande stressrelaterade sjukdomar ökat hos anställda i Sverige. Tidigare forskning inom områdena motivation och stress visar att lön kan både motivera och stressa en anställd. Utifrån denna bakgrund syfta....

By Lindberg Helena----2009-01-27
發佈到Facebook發佈到Plurk

Motivation är av stor vikt för att kunna lägga mycket tid och energi på sitt arbete. Syftet med den här studien var att se om de faktorer som leder till motivation för kvinnor och män är olika, och om det kan vara anledningen till att det finns fler män än kvinnor på högre positioner. Ämnet har undersökts med en kvalitativ ansats genom att en tio kvinnor o....

By Ljung Susanne----2009-01-27
發佈到Facebook發佈到Plurk

Romantiska relationer på arbetsplatsen ökar i frekvens då många idag tillbringar mer tid på arbetsplatsen. Dessa relationer påverkar inte bara individerna i paret utan har effekter även för deras medarbetare och organisationen de arbetar i. Syftet med studien var att förstå hur relationerna påverkar och upplevs av dem som inte själva är involverade i den. F....

By Lövinder Hanna----2009-01-27
發佈到Facebook發佈到Plurk

En distinktion görs mellan inre och yttre motivation. Inre motivation framstår när individen agerar därför att det genuint intresserar henne. Yttre motivation framstår när individen agerar för extern belöning. Self-Determination teorin föreskriver att tillsammans ger de grundläggande psykologiska behoven autonomi, kompetens och relaterande upphov till inre mo....

By Paulsson Malin,Hallman Julia----2009-01-27
發佈到Facebook發佈到Plurk

....

By Sauli Peter----2009-01-27
發佈到Facebook發佈到Plurk

Höga krav i kombination med låg kontroll har inom arbetslivsforskningen visat sig kunna leda till psykologisk anspänning. I kombination med hög kontroll kan höga krav istället leda till att individens inlärning ökar (Karasek, 1979). Studien syftade till att, med Karaseks krav- och kontrollmodell (1979) som grund, undersöka om graden av krav och kontroll har nå....

By Rotbring Lina----2009-01-27
發佈到Facebook發佈到Plurk

Människors ohälsa i arbetslivet har fått stort intresse i Sverige på senare år i och med alarmerande siffror om hög frånvaro och psykisk ohälsa. Frågor rörande medarbetares hälsa har kommit att bli av intresse för företag då det råder en stark koppling mellan medarbetares hälsa och företags lönsamhet. Föreliggande studie syftar till att identifiera oc....

By Rönnkvist Per----2009-01-27
發佈到Facebook發佈到Plurk

Mindfulness har i ett flertal studier observerats vara sammankopplat med olika aspekter av hälsa: biologiska, psykologiska såväl som sociala aspekter. Syftet med föreliggande studie är att 1) belysa hur hälsa kan främjas genom mindfulnessmetoder och 2) genom den biopsykosociala modellen belysa komplexiteten i hälsa som begrepp och därigenom uppmana sjukvården ....

By Savas Serdar----2009-01-27
發佈到Facebook發佈到Plurk

Ledaren har en betydande roll för medarbetarnas prestationer och arbetstrivseln i en organisation. Föreliggande studie undersökte sambandet mellan upplevelsen av olika ledarstilar och arbetsattityder där tidigare forskning visar att ledarstilar har betydelse för arbetsattityder. Prövning för interaktioner mellan ledarstilarna genomfördes även. Ledarstilarna som....

By Sundén Malin----2009-01-27
發佈到Facebook發佈到Plurk


 

計畫贊助者: